bookshelf‎ > ‎

Хамтын оролцоотой ойн менежментийн 3 жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг чиглүүлэх гарын авлага

posted Feb 9, 2017, 10:06 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:36 PM ]

Хамтын оролцоотой ойн менежментийн 3 жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг чиглүүлэх гарын авлага, гарын авлага, 160 хуудас, Хамтын оролцоотой зэрэг ан амьтны менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл гарын авлага, 160 хуудас, Хамтын оролцоотой зэрэг ан амьтны менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл TCP/MON/3403, 2014

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.